System 7 Security - polski producent i globalny dystrybutor.
Innowacyjny twórca specjalistycznej elektroniki i informatyki.

Regulamin

1 Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego www.system7.pl (wraz ze wszystkimi subdomenami i elementami zwanego dalej Serwisem), prowadzonego przez firmę System 7 Security sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej i obowiązuje wszystkich użytkowników.

Dodatkowe warunki, obowiązki i uprawnienia mogą być określone jedynie w odrębnych pisemnych porozumieniach przyjętych przez obie strony lub stosownych umowach licencyjnych.

Przez fakt jakiegokolwiek skorzystania z Serwisu podmiot który tego dokonuje (Użytkownik) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do nich stosować.

2. Serwis (w tym zawarte w nim informacje) stanowi własność spółki System 7 Security sp. z o.o. i podlega ochronie prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zabronione są jakiekolwiek działania skierowane przeciwko Serwisowi lub niezgodne z obowiązującym prawem (w tym kopiowanie/modyfikacja/wykorzystywanie bez pisemnego zezwolenia, zawartych w nim treści).

Zawartość Serwisu podlega ochronie prawnej i nie może być wykorzystywana w innym celu niż zamierzony przez System 7 Seceurity sp. z o.o. oraz przez innych Użytkowników niż ci, którym zostały udostępnione.

Wszelkie dane (lub informacje) zawarte w Serwisie (w tym niniejszy Regulamin / Polityka prywatności ) mogą być w dowolnej chwili zmienione lub usunięte bez wcześniejszego powiadomienia. System 7 Security sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wady i szkody wynikające z posłużenia się nimi. Nie mogą być one również uznane za ofertę zawarcia jakiejkolwiek umowy lub jakąkolwiek obietnicę lub gwarancję.

Wszelkie znaki handlowe, graficzne i nazwy produktów wykorzystane w Serwisie będące własnością System 7 Security sp. z o.o. nie mogą być używane przez kogokolwiek bez pisemnej zgody właściciela. Wszelkie inne znaki towarowe i zastrzeżone nazwy są własnością ich prawowitych właścicieli i mogły zostać użyte jedynie w celach informacyjno-identyfikacyjnych.

3. Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość wprowadzania niektórych danych. Poprzez ich wprowadzenie Użytkownik oświadcza, że są prawdziwe, jest uprawniony do dysponowania nimi, robi to na swoją wyłączną odpowiedzialność i upoważnia Serwis do bezterminowego posiadania, przetwarzania i prezentowania tych danych.

Dane te w całości lub w części mogą być w dowolnej chwili usunięte, ukryte lub skorygowane przez prowadzącego Serwis, bez powiadamiania i zgody Użytkownika.

4. Zasady i warunki określone w Regulaminie i Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.

5. Obowiązująca treść Regulaminu jest zawsze dostępna w Serwisie i może być zmieniona w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.